ความหมาย Error 403 404 … และ อื่นๆ

1xx หมายถึง Informational
2xx หมายถึง Success
3xx หมายถึง Redirection
4xx หมายถึง Client Error
5xx หมายถึง Server Error

*************************************************

* 100 Continue (100 ดำเนินการต่อ)

* 101 Switching Protocols (101 สลับโปรโตคอล)

* 200 OK (200 โอเค)

* 201 Created (201 สร้างแล้ว)

* 202 Accepted (202 ยอมรับแล้ว)

* 203 Non-Authoritative Information (203 ข้อมูลที่ไม่ผ่านการอนุญาต)

* 204 No Content (204 ไม่มีเนื้อหา)

* 205 Reset Content (205 รีเซ็ตเนื้อหา)

* 206 Partial Content (206 เนื้อหาบางส่วน)

* 300 Multiple Choices (300 หลายตัวเลือก)

* 301 Moved Permanently (301 ถูกย้ายถาวร)

* 302 Moved Temporarily (302 ถูกย้ายชั่วคราว)

* 303 See Other (303 ดูอื่นๆ)

* 304 Not Modified (304 ไม่ได้แก้ไข)

* 305 Use Proxy (305 ใช้พร็อกซี่)

* 400 Bad Request (400 คำขอไม่เหมาะสม)

* 401 Authorization Required (401 ต้องได้รับอนุญาต)

* 402 Payment Required (402 ต้องชำระเงิน)

* 403 Forbidden (403 ถูกห้าม)

* 404 Not Found (404 ไม่พบ)

* 405 Method Not Allowed (405 วิธีการไม่ได้รับอนุญาต)

* 406 Not Acceptable (406 ไม่สามารถยอมรับได้)

* 407 Proxy Authentication Required (407 ต้องรับรองความถูกต้องของพร็อกซี่)

* 408 Request Time-Out (408 คำขอหมดเวลา)

* 409 Conflict (409 ขัดแย้ง)

* 410 Gone (ไม่มีอยู่)

* 411 Length Required (411 ต้องกำหนดความยาว)

* 412 Precondition Failed (412 ข้อกำหนดขั้นต้นล้มเหลว)

* 413 Request Entity Too Large (413 ชื่อคำขอใหญ่เกินไป)

* 414 Request-URL Too Large (414 URL คำขอใหญ่เกินไป)

* 415 Unsupported Media Type (415 ประเภทสื่อไม่สนับสนุน)

* 500 Server Error (500 ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์)

* 501 Not Implemented (501 ไมได้นำไปใช้)

* 502 Bad Gateway (502 เกตเวย์ไม่เหมาะสม)

* 503 Out of Resources (503 ทรัพยากรไม่เพียงพอ)

* 504 Gateway Time-Out (504 หมดเวลาเกตเวย์)

* 505 HTTP Version not supported (505 เวอร์ชัน HTTP ไม่สนับสนุน)

* 506 Variant Also Negotiates
* 507 Insufficient Storage (WebDAV)
* 509 Bandwidth Limit Exceeded (Apache bw/limited extension)
* 510 Not Extended

ที่มา http://www.thaiseoboard.com/index.php?topic=158078.0

One thought on “ความหมาย Error 403 404 … และ อื่นๆ

  1. Pingback: HTTP Status code คืออะไร ? – The Official Netway Communication Blog

Comments are closed.