ทำ pagination โดยใช้ php, mysql, bootstrap

เริ่มแรกเราต้องมีฐานข้อมูลก่อน

<?php  
  // จำนวนที่ต้องการต่อหน้า
  $num_rec_per_page = 12;
  //นี่เป็นการ post ค่า ผ่าน url เช่น htpp://www.wisadev.com/product.php?page=1
  //คือการที่เราต้องการหน้าที่ 1 ถ้าไม่มีการกำหนดเรากำหนดให้เป้น 1
  if (isset($_GET["page"])) {
    $page = $_GET["page"];
  } else {
    $page = 1;
  }
  //เชื่อมต่อ mysql เรียกใช้ class
  $db     = new DbConnect();
  $conn    = $db->connect();
  $start_from = ($page - 1) * $num_rec_per_page;
  $sql    = "SELECT * FROM product LIMIT " . $start_from . "," . $num_rec_per_page;
  // ดึงข้อมูล ใส่ใน array ชื่อ product
  if ($result = mysqli_query($conn, $sql)) {
    while ($row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_ASSOC)) {
      $product[] = array(
        'productType' => $row['productType'],
        'productImg' => $row['productImg'],
        'productID' => $row['productID'],
        'productModel' => $row['productModel'],
        'product_model2' => $row['product_model2'],
        'productPrice' => $row['productPrice'],
        'productBrand' => $row['productBrand'],
        'amount' => $row['amount']
      );
    }
    mysqli_free_result($result);
  }
  mysqli_close($conn);

  //pagination นับจำนวน record ทั้งหมด
  $db      = new DbConnect();
  $conn     = $db->connect();
  $sqlpagi    = "SELECT * FROM product";
  $rs_result   = mysqli_query($conn, $sqlpagi); //run the query
  $total_records = mysqli_num_rows($rs_result); //count number of records
  $total_pages  = ceil($total_records / $num_rec_per_page);
  mysqli_close($conn);
  echo '<ul class="pagination">';
  for ($i = 1; $i <= $total_pages; $i++) {
    if ($page == $i) {
      echo '<li class="active"><a href="' . constant("WEB_URL") . 'product.php?page=' . $i . '">' . $i . '</a></li>';
    } else if ($i == $total_pages) {
      echo '<li><a href="' . constant("WEB_URL") . 'product.php?page=' . ($page + 1) . '">Next</a></li>';
      echo '<li><a href="' . constant("WEB_URL") . 'product.php?page=' . $i . '">»</a></li>';
    } else {
      if ($i == $page - 1 || $i == $page - 2)
        echo '<li><a href="' . constant("WEB_URL") . 'product.php?page=' . $i . '">' . $i . '</a></li>';
      else if ($i == $page + 1 || $i == $page + 2)
        echo '<li><a href="' . constant("WEB_URL") . 'product.php?page=' . $i . '">' . $i . '</a></li>';
      else if ($i > $total_pages - 2)
        echo '<li><a href="' . constant("WEB_URL") . 'product.php?page=' . $i . '">' . $i . '</a></li>';
      else if ($i < (2))
        echo '<li><a href="' . constant("WEB_URL") . 'product.php?page=' . $i . '">' . $i . '</a></li>';
    }
  }
  echo '</ul>';
  //call list
  require_once $pathfile . "theme/product-items.php";
  echo '<ul class="pagination">';
  for ($i = 1; $i <= $total_pages; $i++) {
    if ($page == $i) {
      echo '<li class="active"><a href="' . constant("WEB_URL") . 'product.php?page=' . $i . '">' . $i . '</a></li>';
    } else if ($i == $total_pages) {
      echo '<li><a href="' . constant("WEB_URL") . 'product.php?page=' . ($page + 1) . '">Next</a></li>';
      echo '<li><a href="' . constant("WEB_URL") . 'product.php?page=' . $i . '">»</a></li>';
    } else {
      if ($i == $page - 1 || $i == $page - 2)
        echo '<li><a href="' . constant("WEB_URL") . 'product.php?page=' . $i . '">' . $i . '</a></li>';
      else if ($i == $page + 1 || $i == $page + 2)
        echo '<li><a href="' . constant("WEB_URL") . 'product.php?page=' . $i . '">' . $i . '</a></li>';
      else if ($i > $total_pages - 2)
        echo '<li><a href="' . constant("WEB_URL") . 'product.php?page=' . $i . '">' . $i . '</a></li>';
      else if ($i < (2))
        echo '<li><a href="' . constant("WEB_URL") . 'product.php?page=' . $i . '">' . $i . '</a></li>';
    }
  }
  echo '</ul>';
?>

การทำ pagination โดยใช้  php, mysql, bootstrap

รับทำเว็บ_pagination